Gå till innehåll
Narva BK
Narva BK

Stadgar

Stadgar för Narva
Boxningsklubb
Fastställda 26 jan 2023
Narva BK

1 kap Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap. RF:s stadgar,
bilaga).
Föreningen ska bedriva följande idrotter:
Boxning med särskild inriktning att:
Narva Boxningsklubb ska bedriva tränings och tävlingsverksamhet inom
området boxning som den definieras i IBA:s stadgar. Föreningen skall även
erbjuda träning för motionärer och vårdkompletterande träning. Narva
boxningsklubb har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i
enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, ”Vi bedriver idrott i föreningen
för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet” samt allas rätt att vara
med innebär att alla som vill ska kunna delta utifrån sina förutsättningar. Alla
som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund,
religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara
med i föreningens idrottsverksamhet. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt
verka för rent spel.

2 § Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Narva Boxningsklubb
Föreningens organisationsnummer är 802406-2153
Föreningen har sin hemort i Stockholms kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

Föreningen består av de fysiska personer som har beviljats medlemskap i
föreningen.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Svenska Boxningsförbundet (SBF) och är därigenom även ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Genom medlemskap i SF blir föreningen även medlem i RF-SISU (Stockholm),
vilket är det distrikt där föreningen har sin hemort.
Genom medlemskap i SF blir föreningen dessutom medlem i
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Stockholm-Gotlands Boxningsförbund
(SGBF), vilket är det SDF där föreningen har sin hemort.
Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar,
tävlingsregler och fattade beslut.
Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra
organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan
könen nås och att ungdomar ingår.
På begäran av RF och övriga organ enligt 8 kap. 5 RF:s stadgar, är föreningen
skyldig att lämna handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda
uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1
januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter
gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska
återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
lämnade röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som
styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var,
enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, Distrikt, SF, RF,
Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid
allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt
reglemente för Idrottens skiljenämnd.
Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
lämnade röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar
ska användas till ett av föreningen bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var
den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv
eller motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopia av årsmötets protokoll, revisionsberättelse
samt balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till föreningens SF
(Svenska Boxningsförbundet).

2 kap Föreningens medlemmar


1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor till aktuellt SF.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt
följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
• ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen,
• accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar
personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med
gällande föreningsstadgar och lagstiftning,
• har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den
personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför,
• accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att
åliggande som följer av medlemskapet,
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• ska betala medlemsavgift senast under verksamhetsåret den 31 januari
respektive 31 augusti samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
Medlem äger inte rätt att återfå redan inbetald medlems- och
träningsavgift om medlemmen väljer att utträda under innevarande period,
likaså kan inte heller dessa avgifter frysas.
• Medlemmar äger rätt att mot erläggande av träningsavgift få möjlighet att
träna och tävla i klubben. Styrelsen äger rätt besluta om antalet tränande
per pass och totalt antal tränande per termin.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning
som följer av 6 kap. 2 §,
• Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt
sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem (ständig medlem). Så länge
hedersmedlemmen följer klubbens stadgar har hen ett livslångt
medlemskap i klubben. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift eller
träningsavgift och har fritt tillträde till tävlingar där klubbenstår som
huvudarrangör. Hedersmedlem äger rätt att yttra sig men inte att rösta på
årsmöte.
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid en
upplösning av föreningen.

3 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem - som löst träningsavgift har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har dessutom rätt att
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling
eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs
aktuellt SF:s godkännande.
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som
administrerar omfrågade idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF
godkänt tävlingen eller uppvisningen.

4 § Utträde

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen,bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under ett följande år, får föreningen
besluta om medlemskapets upphörande.
Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt första eller andra stycket när medlemmen avförs från medlemsförteckningen.
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

5 § Uteslutning m.m.

Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen,trots påminnelse, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.
Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens ärdegrund, föreningens stadgar, eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.
Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelsen. Sådant beslut får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

6 § Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till föreningens SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 § Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap Årsmöte

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av januaris månad på tid som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast en vecka före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt.Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens
hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller
dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före
årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att företräda sina omyndiga barn.Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år;

att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och

att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två månader före
årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt
tid.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Styrelsen skall bestå av fem ordinarie och fem suppleanter, se 6 kap §1.
Det är endast valberedningen som äger rätt att föreslå styrelse och dess
suppleanter. Alla till valberedningen anmälda kandidater är valbara. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av två år;
b) vart annat år två övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) fem suppleanter att inträda i vald ordning

d) en eller två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska
utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud som SDF möten (och eventuellt andra möten där föreningen har
rätt att representera med ombud) för en tid av ett år.

f) suppleant till ombud enligt f) för en tid av ett år.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av
större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller
medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

7 § Extra årsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 7 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 1 månad från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som begärt ett extra årsmöte vidta åtgärder enligt föregående stycke.Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet lämnade röster.För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet lämnade röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat
beslutas.

4 kap Valberedning
1 § Sammansättning

Valberedningen ska bestå av ordförande och en övrig ledamot vald av årsmötet. Antalet ledamöter bör vara lika fördelade mellan kön.
Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.
Valberedningen ska senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag via anslag i klubblokalen.

2 § Åligganden

Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.Valberedningen ska senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid går ut vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om vilka som avböjt omval.
Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att

inkomma med förslag på kandidater.
Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade
medlemmar sitt förslag via anslag i klubblokalen, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.
Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela
sitt förslag beträffande det val nomineringen avser. Det är endast valberedningen som äger rätt att föreslå ledamöter till styrelsen. Alla till valberedningen anmälda kandidater skall vara valbara.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

5 kap Revision
1 § Revisorer och revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de revisorer
som årsmötet utsett.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens räkenskaper och förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 kalenderdagar före årsmötet.

6 kap Styrelsen
1 § Sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av någon representant av annat kön.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs som sekreterare, kassör, material, lokalförvaltare, kontakt tränings och tävling och ansvarig support/resurser. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och
ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska inom ramen för RF:s, föreningens SF:s och föreningens egna stadgar ansvara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler,däribland att begära att belastningsregisterutdrag visas upp enligt 8 kap.5 § RF:s stadgar,

verkställa av årsmötet fattade beslut,

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning och instruktioner för underliggande föreningsorgan samt hos SF uppdatera kontaktuppgifter enligt 8 kap. 5 § RF:s stadgar,

ansvara för och förvalta föreningens medel,

fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,

tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §, och

förbereda årsmöte.

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutförhet och omröstning

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som begärt sammanträdet kalla till det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.


4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper
av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd
eller annan utsedd person. Sådana uppdrag kan gälla för viss tid eller tillsvidare.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska
fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 kap Övriga föreningsorgan

1 § Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan

Föreningen ska för sin idrottsliga verksamhet ha följande
sektioner/kommittéer:

Föreningen ska för sin administrativa verksamhet ha följande fasta kommittéer:

Sekreterarfunktion

förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.

föra protokoll över styrelsens sammanträden.

se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt.

se till att fattade beslut har verkställts.
om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassörsfunktion

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt. Funktionen för kontakt med tränings/tävlingsgruppen

• håller styrelsen underrättad av verksamheten inom sektionen.

• förmedlar synpunkter/önskemål.

• svarar för att budget upprättas och lämnar fortlöpande ekonomiska rapporter.

beslutar om upplåtelse av Narva Boxningsklubb:s namn mm för olika typer av
verksamheter som TV-inspelning, svensexor, kickoffer mm.

• svarar för klubbkalendern d.v.s. håller reda på lediga dagar för
lokaldisposition mm.

Material/lokalförvaltar-funktionen

• ser till att lokalen underhålls och att förbättringar kontinuerligt genomförs.

• kontrollerar att städning sker samt att omklädningsrummen är rensade från
kvarglömda kläder mm.

håller ordning på klubbens utrustning som handskar, sandsäckar mm.

• ombesörjer inköp av ny utrustning.

• håller löpande kontakt med hyresvärden

• föreslår investeringar i ombyggnader.

Chefstränarfunktionen
• svarar för att schema upprättas/underhålls över träningstider
• håller ordning på klubbens utrustning som handskar, sandsäckar mm.
• ombesörjer inköp av ny utrustning.
Budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under
nästföljande verksamhetsår
Support/resurs-funktionen
• sluter efter godkännande av styrelsen avtal med klubbens support- och intresseorganisationer.
• svarar för att underlag för extern fakturering lämnas till kassören.
• ser till att lokalen är representativ och föreslår eventuella förändringar. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i
dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

2 § Instruktioner

Styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har samt hur återrapportering till styrelsen ska ske.

3 § Budget och verksamhetsplan

Sektion/kommitté för respektive område samt övriga fasta kommittéer ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen/kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och plan ska ges in till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till
föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

För stadgarna i PDF Klicka på denna länk. Pdf, 317.3 kB.

 

Publicerad: 2023-01-03

Senast uppdaterad: 2023-07-07

Författare: Stigge Flemström

Sponsorer

Besöksadress

Frejgatan 32a
113 26 Stockholm

Faktureringsinformation

Bankgiro: 5590-0153
Swish: 1233440518
Kortsystem: iZettle
Reg nummer: 802406-2153
e-post: ekonomi@narva.com
Erlagda avgifter återbetalas ej
Innehar F-skatt

 

Kontakta oss

070-3778191
info@narva.com